REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu prostřednictvím reklamace bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu práva náležející z vadného plnění (reklamace) nemusí být přiznána. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí zboží, je-li kupující spotřebitelem. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu, lze uplatnit reklamaci v případě, že se jedná o skrytou vadu, nejpozději v této lhůtě. Reklamaci je možné uplatnit prostřednictvím vyplnění formuláře a zaslání spolu s reklamovaným zbožím na adresu prodávajícího.
 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.
 3. V případě reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím prodejního automatu, který doklad o prodeji nevystavuje, bude reklamace prodejcem vyřízena i bez tohoto dokladu při splnění ostatních podmínek.
 4. V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:
  • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
  • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při uplatnění reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 6. Prodávající informuje o stavu reklamace kupujícího.
 7. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny prodávajícím.
 9. Jestliže v rámci záruky dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nového výrobku. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení (tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace – nikoli tedy termínem vyzvednutí zboží zákazníkem).
 10. V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva; tyto náklady je kupující povinen uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamace.
 11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Kupující se rovněž se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci , orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.
 12. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@cbdautomat.cz. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@cbdautomat.cz. Adresa pro písemnou komunikaci, zaslání odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a reklamace je CBDMAT s.r.o., Stodolní 834/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava